CL-2000 در ساخت جاده در منطقه استاوروپول شرکت می کند

CL-1500 پا به ایژفسک گذاشت و ماموریت کاری خود را آغاز کرد

سومین AMP CL-1500 در نووسیبیرسک

مشتری در کازان سومین CL-1500 را نصب کرد